Plantering

Plantering av barrotsplantor.

Nyplantering av hyggen.

Om marken är lämplig för självsådd, bör man lämna rikligt med bra fröträd av tall. Markbered hygget och utför återväxtinventeringar och kanske hjälpplantering för att få en jämn och godkänd föryngring.

På bättre marker är det lämpligt att du planterar din skog så fort du kan efter slutavverkningen. På de flesta områden i Sverige så markberedes marken med speciella maskiner. Plantera i markberedningshögen vid fläckmarkberedning eller i tiltan vid harvning. På skogsmark i framförallt Blekinge och lokalt över hela sydsverige, men särskilt i västra Sverige är det vanligast att avstå markberedningen pga svåra markförhållanden. Här får man ofta ett lyckat resultat av att plantera stora barrotsplantor av gran under första våren efter slutavverkningen. Ibland utföres en borttransport av riset och en skyddsdikning för att skogsplanteringen skall underlättas.

Hjälpplantering

Ett år eller senast två år efter nyplanteringen så bör man utföra en hjälpplantering om behovet finns. Titta över din föryngring under senhösten eller vintern för att eventuellt beställa extra kraftiga skogsplantor. Enstaka luckor mellan barrplantorna kan tillåtas om en godkänd lövplanta är på väg att etablera sig. Tag provytor och läs gärna Skogsvårdslagen för att se om din föryngring klarar Skogsvårdslagens minimikrav ( länk SKOGSSTYRELSEN ). Hjälpplantera vid behov, helst i april innan gräset börjar att växa.

Bohus-Dals Skogsplantor AB planterar omkring  3,1 miljoner skogsplantor per år. Mest vår egna barrot men även täckrotsplantor. Vi värnar om mycket god kvalitet i utförandet.
Kontakta oss för att höra om vi har möjlighet att hjälpa dig med planteringen!