Röjning

Dags att röja

Röjning för produktion och för naturvårdshänsyn

Att röja sin skog är en mycket viktig åtgärd, för att de bästa stammarna skall få möjlighet att växa upp till en bra gallringsskog. Röjningen kan behöva utföras två eller tre gånger för att resultatet skall bli bra. Behovet beror mycket på hur bördig din skogsmark är, när i tiden du röjer och hur kraftfull den är. Risk för viltskador kan påverka när och hur din röjning bör utföras. Det är viktigt att underlätta för de vilda djuren att finna lämpligt lövfoder.
Spara viltbetade lövbuskar eller "toppa" ned större lövstammar och tallar, så viltet kan finna bra foder. Spara rönn, sälg, vide, asp och betade björkar. På så sätt kan du minska skador på dina tallplantor. Visa naturvårshänsyn genom att spara mycket löv mot myrar, bäckar och rasbranter etc.

Röj undan lövsly som skadar dina tallar och granar. Utför denna röjning när plantorna är unga. Lämna fina lövplantor i luckor. Röj vid behov så snart som de fina toppskotten på tall och gran riskerar att skadas av lövsly eller av för många barrplantor. Glesa ut din röjningsskog så att du har kanske 1 800 - 2 300 stammar/ha till din första gallring. Antalet stammar varierar efter vilken bonitet du har, samt hur du vill sköta din skog.
Vi röjer skog under hösten, men om du vill röja själv så är det även lämpligt att röja tidigt på våren. Grövre tallröjning röjes endast i mitten av maj till mitten av juli, för att minska insektsskadorna.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med röjning av skog!

Bild: skog som behöver röjas.